Izrada Elaborata o uređenju gradilišta

- Elaborat o uređenju gradilišta potrebno je da imaju svi izvođači radova na gradilištu. Elaborat se dostavlja osam dana pre početka izvođenja radova uz prijavu radova na gradilištu građevinskoj inspekciji i inspekciji rada.