Izrada akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini

Akt o proceni rizika je dokument koji svaki poslodavac mora da poseduje za sve vrste delatnosti.

-Za svako radno mesto snimaju se  i procenjuju moguće opasnosti i štetnosti i u skladu sa tim se daju korektivne mere.

-Prema procenjenim opasnostima i štetnostima zaposleni se upućuju na periodične lekarske preglede.

-Propisuju se lična zaštitna sredstva i oprema za zaposlene prema rizicima na radnom mestu.

-Vrši se revizija akta o proceni rizika pri promeni tehnološkog procesa i usklađivanju radnih mesta prema pravilniku o organizaciji i sistematizaciji.

-Vrše se izmene i dopune Akta.