Kordinator za izvođenje radova

- U skladu sa uredbom o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim i pokretnim gradilištima, gde se pojavljuju dva ili više izvođača, poslodavac je u obavezi da angažuje kordinatora za izvođenje radova.

- Sklapa sporazume imeđu izvođača za izvođenje radova

- Kontroliše sprovođenje mera za bezbednost i zdravlje na radu na gradilištu.

- Kontroliše dokumentaciju sa aspekta BZNR svih izvođača na gradilištu.